Com treballem?


A continuació li mostrem un compendi d'extractes d'alguns estudis realitzats per als nostres clients.

1 Baròmetre sobre l'assegurança de Llar
Objectius
Mesurar la competitivitat de l'assegurança de Llar del client respecte als seus principals competidors, tant a nivell de primes com de cobertures.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu amb rànquings de posicionament en primes i comparatives de cobertures i capitals. Les dades s'analitzen a nivell agregat nacional i segmentats per perfils i zones geogràfiques.
Mes informació
2Anàlisi del procés de venda d'assegurances en entitats bancàries
Objectius
Analitzar el procés de venda d'assegurances d'Auto i Llar en les entitats bancàries, focalitzant en les actituds i aptituds de l'assessor comercial. Addicionalment s'avalua el ràtio d'oferta del producte del client en aquestes entitats.

Metodologia
Es realitza una acció de mystery shopping sobre una mostra d'oficines de les entitats seleccionades pel client.

Lliurables
Informe amb els principals resultats obtinguts a partir de les observacions recollides pels mystery shoppers.
Més informació
3 Anàlisi del procés de venda d'assegurances d'Auto en concessionaris d'automòbils
Objectius
Analitzar el procés de venda d'assegurances d'Auto en els concessionaris d'automòbils, focalitzant en les actituds i aptituds de l'assessor comercial. Addicionalment s'avalua el ràtio d'oferta del producte del client en aquestes entitats.

Metodologia
Es realitza una acció de mystery shopping sobre una mostra de concessionaris de les marques seleccionades pel client.

Lliurables
Informe amb els principals resultats obtinguts a partir de les observacions recollides pels mystery shoppers.
Més informació
4 Anàlisi del posicionament de l'assegurança de Llar del client en Rastreator
Objectius
Analitzar el posicionament, tant de manera global agregada com segmentant a diferents nivells, de la prima de l'assegurança de Llar del client i dels seus competidors en el comparador Rastreator.

Metodologia
Es realitzen 2.000 cotitzacions en Rastreator. El model point està format per un mix heterogeni de perfils que recull totes les variables que tenen impacte en prima. A partir del treball de camp es realitza una anàlisi quantitativa exhaustiva.

Lliurables
D'una banda, es facilita full de càlcul amb totes les primes obtingudes, tant del client com dels seus competidors. Addicionalment, es lliuren taules on es reflecteix el posicionament quantitatiu de la prima del client, a nivell agregat i a nivell segmentat, segons tipus d'habitatge, ús, règim, antiguitat, superfície, zona, etc.
Més informació
5 Cotitzacions mensuals del ram d'Auto en Rastreator
Objectius
Analitzar, de manera sostinguda, el posicionament de la prima de l'assegurança d'Auto del client i dels seus competidors en el comparador Rastreator.

Metodologia
Es realitzen 13.200 cotitzacions anuals (1.100 mensuals, fins i tot a l'agost) en Rastreator. El model point està format per un mix heterogeni de perfils que recull totes les variables que tenen impacte en la prima.

Lliurables
D'una banda, es facilita full de càlcul amb totes les primes obtingudes, tant del client com dels seus competidors.
Més informació
6Anàlisi temporal d'evolució de primes d'Autos
Objectius
Analitzar, de manera continuada, l'evolució de les primes d'Auto del client i dels seus principals competidors.

Metodologia
A través del nostre panell de mediadors, mes a mes, es cotitzen els mateixos perfils. La mostra està formada per un mix dels vehicles i els perfils de conductor més representatius.

Lliurables
Informe quantitatiu que permet veure l'evolució interanual de les primes.
Més informació
7 Estudi sobre la satisfacció dels clients de Salut d'una companyia asseguradora
Objectius
Determinar, a través de l'anàlisi de múltiples variables, la satisfacció dels clients de l'assegurança de Salut del nostre client.

Metodologia
800 entrevistes telefòniques a assegurats del nostre client. Les preguntes abasten tot el cicle de la pòlissa, des de la contractació fins a la renovació/cancel·lació. A partir dels resultats obtinguts, es realitza una anàlisi quantitativa i qualitativa.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
8Estudi global sobre el ram de Salut
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram de Salut.

Metodologia
D'una banda, es recullen les primes per als segments d'edat i províncies designades pel client. S'estudien els productes d'Assistència Ambulatòria, els d'Assistència Integral i els de Reemborsament, així com les pòlisses de Dental. A més de particulars, s'analitzen productes per a Autònoms i Pimes.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
9 Estudi sobre les Fundacions i la RSC orientada a la societat en el sector assegurador
Objectius
Analitzar la naturalesa i l'activitat de les Fundacions associades a les principals asseguradores del mercat, així com la seva política de Responsabilitat Social Corporativa orientada a la societat.

Metodologia
A partir de la informació publicada per les companyies, informes sectorials i fonts secundàries, els consultors d'IMMARKET realitzen una radiografia de les Fundacions i de les accions de Responsabilitat Social Corporativa. Addicionalment, ens posem en contacte amb les Fundacions per a avaluar l'eficiència dels seus canals de comunicació.

Lliurables
Informe qualitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada. Es realitzen taules comparatives sintètiques i un informe individualitzat per a cada companyia.
Més informació
10 Estudi Segurs Generals
Objectius
Realitzar un estudi qualitatiu exhaustiu del producte del client i dels competidors sobre els rams d'Auto, Llar, Comerços i Pimes.

Metodologia
Anàlisi de cobertures a partir dels condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.

Lliurables
Informe qualitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada. Addicionalment, es facilita taula Excel amb comparativa de cobertures i capitals.
Més informació
11 Estudi sobre el ram de Decessos
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram de Decessos. Es cobreixen tant asseguradores com funeràries.

Metodologia
Quant a les asseguradores, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors. Per a obtenir informació sobre les funeràries, es realitza una acció combinada de mystery shopping telefònic i presencial.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
12 Estudi sobre el ram de Ciberriscos
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram de Ciberriscos.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir dels condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
13 Estudi de Posicionament sobre l'assegurança d'Auto
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram d'Autos.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades a través del nostre panell de mediadors.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
14 Estudi sobre l'assegurança de Vida Risc
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram de Vida Risc, tant asseguradores com banca-segurs.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors i col·laboradors bancaris.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
15 Estudi sobre el ram de Responsabilitat Civil General
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram de Responsabilitat Civil.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors i col·laboradors bancaris.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
16 Estudi sobre les assegurances d'Assistència en Viatge
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram d'assegurances d'Assistència en Viatge. S'analitzen tant destinacions nacionals com internacionals, així com diferents durades del viatge, mitjans de transport i motius del viatge.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors i/o cotizadores web.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
17 Benchmarking sobre productes d'Estalvi i Plans de Pensions
Objectius
Realitzar una radiografia completa dels productes d'Estalvi i Plans de Pensions que estan sent comercialitzats activament per asseguradores i banca.

Metodologia
A partir de la documentació publicada per la companyia i altres fonts secundàries, els experts d'IMMARKET analitzen l'actual oferta dels competidors del nostre client.

Lliurables
Taules comparatives.
Més informació
18 Comparative Màrqueting Analysis (CMA)
Objectius
Mitjançant la cotització d'un Model Point multivariable, ja sigui de caràcter homogeni o heterogeni, es pretén conèixer l'estructura de la tarifa dels competidors del nostre client. A partir d'aquesta anàlisi pot determinar-se la competitivitat de la seva cosina a nivell de nova producció i el potencial risc de fugida de la seva cartera.

Metodologia
La dimensió dels Model Point pot variar en funció de les necessitats del client i de les característiques del ram. Generalment oscil·la entre els 800 i els 5.000 perfils. En una fase prèvia, per a garantir l'homogeneïtat de les primes obtingudes i l'eficiència del Model Point a cotitzar, es realitza, respectivament, una anàlisi qualitativa del producte dels competidors i de les variables/capitals disponibles en els tarificadores.

Lliurables
Anàlisis de les variables del tarificador de cada companyia, comparativa de cobertures i model point amb les primes obtingudes.
Més informació
19Comparativa de garanties “face to face” multirrams
Objectius
Realització d'una comparativa directa, per als diferents rams sol·licitats, de les garanties del producte del client vs el producte dels seus competidors.

Metodologia
Anàlisi de cobertures a partir de CCGG, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.

Lliurables
Fitxes comparatives “face to face”, una per a cada ram i competidor.
Més informació
20 Comparativa Call Center top 5 garanties
Objectius
Facilitar als agents del call center del client, un document didàctic de lectura ràpida amb els 5 punts diferencials més importants del seu producte.

Metodologia
Anàlisi de cobertures a partir de CCGG, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia. A partir de la informació recollida, es determina quals són els 5 punts clau.

Lliurables
Fitxes comparatives “face to face” resumides en les quals es ressalten únicament els 5 principals punts diferencials en els quals destaca el producte del client respecte al producte del competidor.
Més informació
21 Baròmetre sobre l'assegurança de Comunitats
Objectius
Mesurar la competitivitat de l'assegurança de Comunitats de Propietaris del client respecte als seus principals competidors, tant a nivell de primes com de cobertures.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu amb rànquings de posicionament en primes i comparatives de cobertures i capitals. Les dades s'analitzen a nivell agregat nacional i segmentats per perfils i zones geogràfiques.
Més informació
22 Baròmetre sobre l'assegurança de Farmàcies
Objectius
Mesurar la competitivitat de l'assegurança de Farmàcies del client respecte als seus principals competidors, tant a nivell de primes com de cobertures.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats , manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu amb rànquings de posicionament en primes i comparatives de cobertures i capitals. Les dades s'analitzen a nivell agregat nacional i segmentats per perfils i zones geogràfiques.
Més informació
23 Anàlisi sobre les eines informàtiques que les companyies d'assegurances ofereixen al canal corredors
Objectius
Analitzar, tant des d'un punt de vista objectiu (punt de vista de l'analista d'IMMARKET) com a subjectiu (punt de vista dels corredors usuaris), les principals característiques de les eines informàtiques de gestió que els corredors usen en el seu dia a dia.

Metodologia
Per a l'anàlisi objectiva, un equip d'analistes d'IMMARKET analitza en profunditat el funcionament i les característiques de les eines, determinant punts forts i punts febles.
Per a l'anàlisi qualitativa es posa en marxa un fòrum de mediadors on aquests exposen la seva opinió sobre els diferents temes posats a debat pel moderador d'IMMARKET.

Lliurables
Informe qualitatiu amb les principals conclusions de la doble anàlisi.
Més informació
24 Estudi sobre l'assegurança de Mascotes
Objectius
Determinar el posicionament del nostre client a partir de l'anàlisi de primes i cobertures dels principals actors en el ram de Mascotes. Complementàriament, s'analitzen les cobertures per a mascotes que inclouen les assegurances de Llar.

Metodologia
A nivell qualitatiu, es duu a terme una anàlisi de cobertures a partir de condicionats generals, manuals, fitxes tècniques i capitals/garanties oferts pels tarificadores de cada companyia.
A nivell quantitatiu, es realitza una anàlisi de les cotitzacions realitzades pel nostre panell de mediadors.

Lliurables
Informe qualitatiu i quantitatiu que mostra les principals conclusions de l'anàlisi realitzada.
Més informació
[contact-form-7 404 "Not Found"]
E-MAIL

info@immarket.es