01 pre-test

Es realitza un pre-test del treball de camp per a detectar limitacions, hàndicaps i variables ocultes que puguin condicionar la tarifació dels perfils proposats. Així mateix, el pre-test serveix per a determinar amb exactitud les cobertures opcionals a incloure en cadascuna de les companyies analitzades perquè l'estudi sigui el més homogeni possible.

02 workshop

Finalitzat el pre-test, es realitza un workshop conjunt amb el nostre client per a comentar els resultats del mateix i la conseqüent presa de decisions. L'estructura del treball de camp queda totalment definida.

03 treball de camp

El treball de camp és la part clau de la investigació. Obtenir dades de qualitat és fonamental per a la credibilitat dels resultats d'un estudi d'aquesta naturalesa. Sabem, per experiència, que la fiabilitat de les dades es fonamenta en la seva rigorositat i la seva veracitat. En aquest sentit, és bàsica la implicació dels actors directes en la generació d'informació: els professionals que donen informació directa del públic objectiu, és a dir, els mediadors i agents d'assegurances i els professionals de la banca que atenen els seus clients. Per aquest motiu IMMARKET ha desenvolupat amb ells els panells de col·laboradors que garanteixen la fiabilitat de la informació que haurà d'utilitzar-se per a cada estudi.

El nostre panell de mediadors i els col·laboradors bancaris fa el treball de camp seguint estrictament totes les nostres indicacions. Davant qualsevol dubte o suggeriment, contacten immediatament amb IMMARKET per a la presa de decisió. Els preus són introduïts en plantilles confeccionades ad hoc per al projecte. A més de la plantilla de preus, faciliten tota la informació que tenen disponible sobre descomptes i promocions vigents en el moment de l'estudi. Aquests mateixos professionals ens faciliten la informació actualitzada per a realitzar de manera precisa les comparatives de cobertures entre els productes de les companyies analitzades.

Quan no disposem de col·laboradors en algun banc determinat, utilitzem la tècnica del Mystery Shopping. IMMARKET compte, com hem comentat anteriorment, amb una xarxa directa d'agents d'implantació nacional amb una àmplia experiència i especialització en aquesta mena de projectes, que realitzen les pseudocompres simulant un rol determinat i adaptat al perfil del producte.

04 auditoria de dades

Durant el desenvolupament del treball de camp i a la seva finalització, a mesura que mediadors, col·laboradors bancaris i els professionals del Mystery Shopping lliuren les dades captades (tarifacions i altra documentació), es realitza una anàlisi exhaustiva, quantitativa i qualitativa, de qualitat de la informació. En cas d'anomalies detectades, es resol tornant a realitzar una nova simulació.

05 anàlisi de dades

Una vegada finalitzat el treball de camp i després d'haver realitzat exhaustius controls de qualitat -se sol·liciten al mediador projectes en PDF/paper que queden a la disposició del nostre client per a la seva consulta-, es procedeix a un procés d'anàlisi estadística mitjançant el programari exclusiu d'IMMARKET, creat adhoc per a projectes de pricing d'assegurances i on es poden realitzar anàlisis amb multitud de dades. Aquest programari garanteix un marge d'error de càlcul =0.

06 pre-informe

Una vegada realitzat l'anàlisi de dades, es procedeix a la creació d'un pre-informe executiu, l'estructura del qual es comparteix amb el nostre client per a certificar que compleix amb les necessitats i objectius plantejats.

07 control de qualitat

Realització d'una exhaustiva revisió de les dades quantitatives i qualitatives exposats en el pre-informe.

08 informes finals de presentació dels resultats

Quantitatius i qualitatius. Inclouen els resultats de la investigació. Es presenten de la següent manera:

a) Taules dinàmiques amb tots els preus
b) Fitxes comparatives de cobertures seguint el model facilitat pel nostre client en el seu Briefing.
c) Projectes i informació comercial obtinguts durant la investigació.
d) Projectes, Condicions Generals, Manuals de Producte i informació comercial facilitats pel nostre Panell de Mediadors.

E-MAIL

info@immarket.es